RODO – Informacja dotycząca ochrony Państwa danych osobowych przez firmę Suprabit Sp. J.

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosowanym od dnia 25 maja 2018 r. i jego celem ujednolicenia zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, przedstawiamy informacje o administrowaniu danymi osobowymi w firmie Suprabit Sp. J.

Organem nadzorczym przyjmującym skargi dotyczące nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma Suprabit Sp. J. z siedzibą przy ul. Lwowskiej 38, 40-389 Katowice, www.suprabit.pl. Dane kontaktowe w/s ochrony danych: biuro@suprabit.pl, telefon: +48 32 209 99 11.

Administrator danych nie ma obowiązku prowadzenia rejestru zawierającego dane osobowe oraz ustanawiania Inspektora Danych Osobowych.

Dane osobowe pozyskiwane przez firmę Suprabit Sp. J. dotyczą Klientów będących osobami fizycznymi, jak i osób będących Przedstawicielami podmiotów prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, przy czym dane osobowe Przedstawicieli podmiotów prawnych i innych jednostek organizacyjnych firma Suprabit Sp. J. może otrzymać bezpośrednio od tych osób, ale i za pośrednictwem innych osób, jak i ze źródeł powszechnie dostępnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, że Pani / Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej / formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane celem prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Zakres danych osobowych gromadzonych przez firmę Suprabit Sp. J. obejmuje dane niezbędne do realizacji umów zakupu i sprzedaży, czyli obrotu oferowanymi towarami i usługami, który jest świadczony na podstawie wymaganych przepisami dokumentów zakupu, sprzedaży, jak i zawartych umów zakupu / sprzedaży oraz celem zapewnienia rzetelnej obsługi postępowań reklamacyjnych, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, w dochodzeniu roszczeń windykacyjnych oraz w prowadzeniu obowiązującej sprawozdawczości finansowej i podatkowej.

Rodzaj pozyskiwanych przez firmę Suprabit Sp. J. danych osobowych niezbędnych do wykonania w/w celów, to: imię, nazwisko, adres dostawy towaru / usługi, numer telefonu i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez firmę Suprabit Sp. J. innym podmiotom udzielającym wsparcia firmie Suprabit Sp. J. na zasadzie zleconych usług i wyłącznie celem realizacji umowy oraz obsługi postępowań reklamacyjnych, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Dotyczy to podmiotów dostarczających towary do realizacji umowy sprzedaży towaru / usługi, firm transportowych, czy firm ubezpieczających transport, na mocy stosownej zgody właściciela danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez firmę Suprabit Sp. J. przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania umowy / rezygnacji z usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Ze względu na okres gwarancji / rękojmi na oferowane towary i usługi, jak i zapewnienie właściwej obsługi pogwarancyjnej, firma Suprabit Sp. J. przechowuje niezbędne dane osobowe przez okres 20 lat od daty odbioru towaru / usługi.

Gromadzone i przechowywane dane osobowe mogą zostać zastosowane do celów marketingowych, jednak wyłącznie za zgodą pisemną właściciela danych z przysługującym prawem do jej cofnięcia, przy czym informujemy, że Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przechowywane dane są dostępne na życzenie ich właściciela, który ma prawo do dokonywania w nich aktualizacji, zmian, sprostowań, ograniczeń przetwarzania czy przenoszenia danych, jak i ich usunięcia, przy czym wystarczającą jest forma elektroniczna, a firma Suprabit Sp. J. odniesie się do takiego wniosku.

Do przechowywanych danych w formie papierowej i elektronicznej, dostęp mają wyłącznie upoważnieni pisemnie pracownicy.

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo, teren firmy Suprabit Sp. J. objęty jest monitoringiem wizyjnym pozwalającym na identyfikację osób, jednak ze względu na ochronę Państwa danych osobowych, monitoring jest wyłączony w godzinach pracy firmy Suprabit Sp. J.